UrbanRebel

DarkRebel

Pravidlá správania sa a konania

Pravidlá správania sa a konania značky CUPRA

"Compliance" v zásade neznamená nič iné ako dodržiavanie pravidiel (ang. to comply with: dodržiavať čo). Vo všeobecnom hospodárskom kontexte sa pod pojmom "compliance" rozumejú všetky opatrenia, ktoré spoločnosti prijímajú s cieľom zaistiť, aby sa zamestnanci a členovia orgánov vždy správali a konali v súlade so zásadami a pravidlami, ktoré vyplývajú z legislatívnych predpisov, prípadne zákazov, interných pravidiel, vlastných hodnôt a verejných prehlásení.

Značka CUPRA, ako súčasť koncernu Volkswagen, vyznáva v rámci každodenných pracovných aktivít, konkrétne a čestné správanie sa, v súlade s danými predpismi a pravidlami. Sme presvedčení o tom, že trvalo udržateľný hospodársky úspech sa dá zaistiť len vtedy, keď sa budú dodržiavať všetky pravidlá a normy.

Z tohto dôvodu sa značka CUPRA stotožňuje so všetkými záväzkami, nielen voči legislatívnym a interným ustanoveniam. Dobrovoľne prijaté záväzky a etické normy považujeme tiež za neoddeliteľnú súčasť našej podnikovej kultúry a ako smernicu pre naše rozhodovanie.

Tieto záväzky, interné pravidlá a etické zásady sú zakotvené v našich pravidlách správania sa a konania. Sú prvým ukazovateľom pre našich zamestnancov a obchodných partnerov, v ktorom sú zhrnuté dôležité základné princípy nášho konania a podporuje nás pri zvládnutí právnych a etických výziev pri každodennej práci.

Stiahnuť pravidlá správania sa a konania značky CUPRA:

Dodržiavanie právnych predpisov, vnútorných zásad spoločnosti, etických princípov a vlastných hodnôt na ochranu spoločnosti a jej značiek je v súlade so skupinou Volkswagen

Spoločnosť môže byť udržateľne úspešná iba vtedy, ak koná bezúhonne, dodržiava zákonné ustanovenia na celom svete a dodržiava svoje dobrovoľné osobné záväzky a etické princípy. Dodržiavanie pravidiel musí byť samozrejmosťou pre všetkých zamestnancov v skupine.

Kódex správania pre celú skupinu je základom pre všetky rozhodnutia prijaté v spoločnosti a poskytuje usmernenie pre etické správanie. Ďalšie publikácie koncernu Volkswagen poskytujú ďalšie podrobné informácie a rady.

Etický kódex skupiny Porsche Holding

Zásady správania (Code of Conduct) je spoločný súbor usmernení pre všetkých zamestnancov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete. Pomáha pri dodržiavaní existujúcich pravidiel v spoločnosti a ponúkať zamestnancom orientáciu, pomoc a poradenstvo pri ich každodenných úlohách a rozhodnutiach. Dôraz je kladený na zodpovednosť každého jednotlivého zamestnanca za dodržiavanie pravidiel etického správania.

Code of Conduct for Business Partners

Zásady správania obchodných partnerov sumarizuje očakávania kladené na obchodných partnerov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete.

Čo pre nás vlastne znamená integrita?

INTEGRITA znamená, robiť správnu vec z vlastného a osobného presvedčenia - v rámci zodpovednosti za náš podnik, našich obchodných partnerov a ako člen spoločnosti. K tomu patria tiež vytrvalosť, dodržiavanie správnych zásad a princípov a to v každej situácií. Dokonca aj vtedy, keď sme pod tlakom alebo v pokušení robiť niečo, čo nie je správne.

INTEGRITA jednotlivca nás posilňuje pri vnímaní kritických situácií a problémových momentov, kedy pri vlastnom konaní a myslení cítime neistotu a niektoré prípady v nás vyvolávajú pochybnosti.

INTEGRITA je téma pre všetkých. Pre všetky úrovne spoločnosti. Pre predstavenstvo, pre vedúcich pracovníkov a pre každého zamestnanca ale aj zákazníkov na celom svete. Každý z nás nesie zodpovednosť, aby sa pozrel a neodvrátil zrak, ak nie je konanie, pokyn alebo činnosť správna a následne sa k tomu aj vyjadril. Je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, dôležité je, aby sme sa s ňou viacej zžili, a vyžaduje si odvahu každého jednotlivca. Úspešnosť a prežitie spoločnosti však tiež nepriamo závisí od toho, či jej zamestnanci nasledujú svoje vlastné presvedčenie o "správnom" a "nesprávnom" a podľa toho konajú. 

INTEGRITA pomáha zabezpečiť budúcnosť spoločnosti a vedie k tomu, že hodnoty spoločnosti skutočne žijú.

Čo pre nás vlastne znamená Compliance?

COMPLIANCE
Pod Compliance rozumieme dodržanie všetkých zákonných a interných pravidiel. Compliance tvorí právne  rámce, v ktorých sa môžeme pohybovať a mala by nás chrániť pred pokutami. Compliance smeruje k tomu, aby sa už na začiatku zabránilo priestupkom.

INTEGRITA a COMPLIANCE 
Sú základné súčasti našej podnikovej kultúry. Compliance, kultúra, integrita - sa stávajú základom implementácie našej stratégie a teda základom nášho firemného úspechu.

Ďalšie informácie nájdete na: